කැසට්පට නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රවේශය

එකල ජනප්‍රිය Sri Lanka Performing Rights Society හි ආරම්භය සඳහා මුලික වීම.

At the SLPRS launch: Gerald Wickremesooriya (President), Ms. P. Cooray (Secretary), Dave Young (Representing the IFPI), Anton Perera (Vice President), Wijepala Hettiarachchi (Proprietor of Gemtone label) & S. Shanmugam (Proprietor of Shan label).