ඩල්සි වික්‍රමසූරිය මහත්මියගේ බලවත් උනන්දුව මත මෙතෙක් ආ සුරිය ගමන් මගෙහි අවසාන පියවර ලෙස බෞද්ධ  දේශනයන් සහ ගාථාවන් පටිගත කරන ලදී.

ලංකාවේ ප්‍රථම වරට සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ දේශනයන්හි අඩංගු සියලු සුත්‍ර පටිගත කොට ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ සුරිය ලේබලය යටතේය.