පොප් සංගීතය ද්‍රවිඩ භාෂාවෙන් ජනප්‍රිය කරවීම සඳහා මුලික වන්නේ සුරිය ලේබලයයි.

ප්‍රථම වරට පැරණි සිංහල නෘත්‍ය ගී නැවත නිර්මාණය කොට තැටිගත කිරීම සිදු කරන්නේද සුරිය ලේබලයයි.

1900 මුල් භාගයේ ජනප්‍රිය වූ “ටවර් හෝල්” ගීතයන්, හිටපු නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් ජයකොඩි මහතාගේ අනුබලය මත නෘති ගී සුරිය ලේබලය යටතේ පටිගත කරන ලදී.