ඩෙකා ලේබලය යටතේ ප්‍රථමයෙන් “The Spitfires Blast Off” ඉන් පසුව “The Los Flamencos On The Move”, “සීගිරිය”, “සහෝදරයෝ හතරදෙනා” සහ “City of Colombo” යන ඇල්බමයන් නිකුත් කරන ලදී.

ජනප්‍රිය ගීතයෙන් ගීතය ඉදිරිපත් වීමේදී සුරිය ලේබලය යටතේ ගීතයන් නිෂ්පාදනය කිරීමට නව කලාකරුවන් රැසක් පැමිණියේය.

සුරිය ලේබලය ප්‍රථම සජීවී සංගීත සංදර්ශනය පැවැත්වූ අතර එය පසුකාලීනව “සුරිය ෂෝ” ලෙසින් ජනප්‍රිය විය.

සුරිය ලේබලය 1969 වර්ෂයේ ජුනි මස 14 වන දින තැප්‍රෝබේන් හෝටලයේදී “Melodies That Linger” යන නමින් තම ප්‍රථම සජීවී සංගීත සංදර්ශනය පැවැත්වූ අතර එහිදී “ස්ප්ලිට්ෆයර්” සමගින් “ඩැල්රීන්” සහ “ඩෙස්මන්ඩ්”, “එම්.එස්.ප්‍රනාන්දු” සහ “ධර්මරත්න සහෝදරයෝ” ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කළේය.

ගුවන්විදුලිය එකම ශ්‍රවණ මාධ්‍ය වූ සමයක, තමන් කැමතිම ගායකයන් තමන් කැමතිම ගීතයන් ඉදිරිපත් කිරීම සියැසින් දැකගැනීමට බොහෝ ප්‍රේක්ෂකයන් “සුරිය ෂෝ” වෙත එක්රොක් විය. එය ප්‍රේක්ෂකයන්ට අමතක නොවන ජිවන අත්දැකීමක් විය.

වැල්ලවත්ත “රාමක්‍රිෂ්ණ” ශාලාවේ පැවති දෙවන ප්‍රසංගයේ සිට සංදර්ශනයේ නම “සුරිය ෂෝ” ලෙස වෙනස් විය.

සැම විටම “ටිකට්පත් විකිණී අවසන්” වුවා පමණක් නොව එකල තරුණ,තරුණියන් සුරිය ෂෝ නැරබීමට තමන් විසින්ම නිර්මාණය කරගන්නා ලද විලාසිතාවන් ඇඳගෙන පැමිණියේය.