“හර්බට් ඇල්බර්ට්”, “ටොම් ජෝන්ස්”, “එංගල්බර්ට් හම්පඩින්ක්” යන සංගීතඥයන්ගේ සංගීත තැටි ප්‍රථමයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරන ලද්දේ ‘Children’s Bookshop’ විසිනි.

වෙළඳාම සීග්‍රයෙන් අතිසාර්ථක විය.

ලාංකීය කණ්ඩායම් සංගීතය තැටිගත කිරීමේ පුරෝගාමී, පිලිප්ස් ලේබලයේ ලාංකීය නියෝජිතත්වය දරන ලද පැට්‍රික් කුරේරා මහතා ද ගී තැටි ආනයනය කරන ලදී.